Razpis za gradnjo gledališča - Mini teater, Križevniška 1

Razpisna dokumentacija (pdf)


Spoštovani,

obveščamo vas, da je dne 30.10.2007, v Uradnem listu republike Slovenije, v elektronski obliki, na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) izšlo:

OBVESTILO O NAROČILU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI V SKLADU Z 61. ČLENOM ZJN-2 za gradnjo, gradbena dela, pod številko: JN3204/2007

In naslovom: IZGRADNJA GLEDALIŠČA IN REZIDENČNEGA CENTRA MINI TEATER, na lokaciji: Križevniška ulica 1 v Ljubljani.

Vse dodatne informacije dobite v Mini teatru, Jože Murkovič, telefon 051 256 256 (joze.murkovic@mini-teater.si)

Razpisno dokumentacijo dvignete na naslovu: MINI TEATER, Štihova 10, Ljubljana

Veseli bomo če se boste pozivu odzvali.

Mini teater

Mini teater Ljubljana objavlja javni poziv za gradnjo gledališča na lokaciji Križevniška ulica 1 v Ljubljani:

I.1) Ime, naslovi in kontaktna (-) točka(-):

Mini teater, Štihova 6, 1000 Ljubljana

Kontaktna točka: Jože Murkovič, tel.: 43 03 143, faks: 43 43 620, e-mail: joze.murkovic@mini-teater.si

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: enako kot zgoraj

Specifikacijo in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: enako kot zgoraj

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: enako kot zgoraj

I.2) Vrsta naročnika in glavna (-o) področja (-e) dejavnosti: gledališka dejavnost

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja gledališča in rezidenčnega centra Mini teater

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje: rušitev in izgradnja objekta ob upoštevanju pogojev spomeniškega varstva v Ljubljani

Šifra:

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo

II.1.4) rušitev in izgradnja objekta ob upoštevanju pogojev spomeniškega varstva

Kratek opis naročila ali nabave: rušitev obstoječega objekta in izgradnja gledališča ob upoštevanju pogojev spomeniškega varstva

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

II.1.6.) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne..

II.1.7) Razdelitev na sklope: ne

II.1.8) Variante so dopustne: ne

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva;

bančna garancija prvovrstne banke ali varščina za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene;

druge garancije oziroma jamstva v skladu z razpisnimi pogoji.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačil na ureditev ter/ali sklic na ustrezne

določbe, ki to urejajo: 52,91 % bo financirano iz sredstev finančnega mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma, 2,22 % Ministrstvo za kulturo RS, 1,29% MOL- iz sredstev programa Ljubljana - moje mesto, ostalo lastna sredstva;

III.1.3) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila: ne

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom

v register poklicev ali trgovski register:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

  1. ponudniki in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-1- izpiski iz uradnih evidenc;
  2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN- izpiski iz uradnih evidenc;
  3. proti ponudniku ne sme biti uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave- Izpiski uradnih evidenc..

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

  1. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih mesecih blokiran TRR; dokazila – za pravne osebe (gosp. družbe) BON 1/P; za samostojne podjetnike – BON 1/SP;
  2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja – izjava ponudnika.

III.2.3) Tehnična sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

referenčna lista za dela, podobna razpisanim delom s priloženimi priporočili;

seznam pogodb za obdobje 2 let – tabela kadrov, ki bodo dela vodili.

III.2.4) Pridržana naročila: ?

IV.1.1) Vrsta postopka: odprti

IV.2.1) Merila za oddajo:

ocenitev ponudbe: ekonomsko najugodnejša ponudba:

merila za oceno ekonomsko najugodnejše ponudbe:

-najnižja cena 50%

-časovna usklajenost izvajanja in zaključka del s časovnimi pogoji financiranja

finančnega mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma 40%,

reference na področju spomeniškega varstva 10%

IV2.2.) Uporabljena bo elektronska dražba: ne

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik:

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: ne

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: 500,00 EUR za materialne stroške priprave dokumentacije

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 5 dni pred rokom za oddajo naročila

Dokumentacija se plačuje: da, pred izročitvijo razpisne dokumentacije na TRR naročnika: SI56 0201 1025 6514 186, odprt pri NLB d.d. Ljubljana

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6.12.2007 do 12,00 ure

IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenščina

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb

IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 12. 2007 ob 13,00 uri v dvorani Mini teater na Ljubljanskem gradu

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb:da, odpiranje ponudb bo javno.

VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne

VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne- finančni mehanizem EGP, norveški finančni mehanizem in MOL,

VI.3) Datum odpošiljanja tega obvestila : 30. 10. 2007